ROSI写真No238038PROSI写真

ROSI写真No238038PROSI写真

 液伤于内,膀胱津少,故小便难也。有初病即发热而恶寒者,是谓中风之病,发于卫阳者也。

作甘澜水法:取水二斗,置大盆内,以杓扬之,水上有珠子五六千颗相逐,此方即芩桂术甘汤,去白术加大枣倍茯苓也。医反下之,动数变迟,膈内拒痛,胃中空虚,客气动膈,短气躁烦,心中懊□,阳气内陷,心下因□,则为结胸,大陷胸汤主之。

盖本草荛花、即芫花类也。痞□兼少阳里实证者,大柴胡汤证也;兼少阳里不成实者,半夏泻心汤证也。

伤寒大吐、大下之后,津液极虚。夫既主补五脏,安精神,定魂魄,止惊悸,除邪气,明目开心益志,调中生津,通血脉,治五劳七伤。

若一例而以二陈治之,吾知脾愈燥而火愈动,非惟病不能去,而反增其喉痛声哑,咳嗽盗汗,烦躁口渴也已。卫为表阳,风属阳邪,风邪中人,则卫受之,从其类也。

 又谓专走肌表,不治他病。《易》无妄九五曰∶“无妄之疾,勿药有喜。

Leave a Reply