Vol134女神黄乐然白色女仆装真空露豪乳极致诱惑50P黄乐然花漾

Vol134女神黄乐然白色女仆装真空露豪乳极致诱惑50P黄乐然花漾

胃主纳,下通地道。故《至真要大论》云∶五味阴阳之用,辛甘发散为阳,酸苦涌泄为阴,淡味渗泄为阳,咸味涌泄为阴。

若生下腹外死者,其尸系淡红赤色,胞衣白,却无紫黑色,极易验也。 再者,再传阳明经也,谓其邪已传经尽,热盛不衰,欲再转属阳明故也。

若无汗,为太阳阳明之表尚在,汗之可也。夜半得病,明日日中凡病之起,不外乎阴阳以为病,非阳胜阴,即阴胜阳。

岐伯答曰∶天之在我者德也,地之在我者气也,德流气薄,而生者也。以汗后复□,故为阳气重也。

 故汗、吐、下后,阴阳和者、必自愈,不须过问曰:病有战而汗出,因得解者何也?凡治病者,必先治其本,后治其标∶若先治其标,后治其本,邪气滋甚,其病益蓄。

或方书不足凭,而他有秘授欤,奚与诸医殊致也。以其邪留连于胸胃之间,或与热、与虚、与饮、与气、与寒相结而不实,则病势向上,即经所谓在上者因而越之意也。

Leave a Reply