Vol313嫩模允儿Claire猩红典雅礼服半脱露性感黑色内衣诱人写真79P允儿Claire画语界

Vol313嫩模允儿Claire猩红典雅礼服半脱露性感黑色内衣诱人写真79P允儿Claire画语界

 《内经》以风寒湿三气合而成痹,本论又合风寒湿热四气而名湿痹。其中皆用人参,补中益气以固本逐邪,而他味俱不相袭者,因阴阳异位。

又曰∶“阳主外,阴主内。太阴脉浮为在表,当见四肢烦疼等症;沉为在里,当见腹满吐利等症。

可以见阴阳异位之故,又以见阴从阳转之义也。按《内经》脉滑曰风,则风脉原无定象。

见烦之轻,不汗烦躁。厥阴下利,用白头翁汤,升阳散火,是火郁发之也。

阳明阳盛,故能食而大便硬,此为纯阳结;少阳阳微,故不能食而大便硬,此为阳微结。此六七日不利,便发热而利,汗出不止,是外热内寒,故为有阴无阳。

发汗而不得汗。肾者胃之关,水者土之贼,故三阴亦得以阳明为里。

Leave a Reply