vr虚拟专区亚洲精品二区

vr虚拟专区亚洲精品二区

 毕姻后,腿臂腕间结核,误服行气破血药,腿臂筋挛,肌体消瘦如瘵症,余考绩到京,用地黄丸生肝肾之血,佐以补中益气汤,补脾肺之气而愈。二味参苏饮治出血过多,瘀血入肺,面黑喘促。

肿大痛,或麻木不痛,邪气凝滞也,用隔蒜灸或活命饮。发于颏颊,属肾经。

 一男子痘愈,而患喘发热恶寒,余用十全大补汤。补中益气汤治禀元气虚弱,因劳而拗中作痛,或患便痈,寒热口干作渴,宜此汤加射干主之。

后因母食膏粱复发,用清胃散,母子服之,一小儿面生疮,作渴饮汤,服败毒散之药,致吐泻不食,手足并冷,余谓脾胃气虚复伤,而变症虚寒也,先用益黄散而逆症退,用异功散而疮症愈。若烦热作渴,好食啖物,饮食易化,是为实火内炽,而胃经热也,宜用清凉饮之类。

经云∶阳络伤则血外溢,阴络伤则血内溢。不信,乃服表散,唾咳脓血。

余曰∶面带青色,肝虚而本色见也;面色变白,肺虚而本色见也;痰涎上涌,脾虚而不能摄也;两目连札,肝血虚而生风也。如疮已溃,肿痛已止者,去乳、没、金银花,倍加白芷升麻汤治手阳明经分臂上生疮。

Leave a Reply