flns114吉高宁

flns114吉高宁

 又与温热病相似而异,此脉虚,彼脉实也。 又痰迷心窍,则心脉不用,故不能掉舌,且神昏不能语也。

此积痰在肺,肺为大肠之脏,宜大肠之不固也,当与澄其源而流自清。有色脱之厥,淫欲过度立即脱死者,急掐人中,令阴人搂定,用口相对嘘暖气通接之,切勿放脱,随灸气海数十壮,饮以独参汤。

然遇夜而劳扰不息,更属大戒。 再以参术调中汤,调理平复。

若由下多亡阴而致者,补脾胃生血,忌用风药。金遇丙丁,失其清肃,故孙思邈谓∶夏宜常服五味,泻丙以补庚。

气壅头目不清,清神散。外用熨法∶三年酽醋五升,煎三四沸,入葱白二三升,再煎一沸滤出,布裹乘热熨之。

曲突,火炎若以水自上灌下,突爆裂矣。 又一法,用海石、乌梅、栝蒌、桔梗、芒硝、射干、海藻、姜汁,蜜为丸,噙。

Leave a Reply