caoponrn免费公开视频

caoponrn免费公开视频

今精血渐衰,故体重而耳目不聪明矣。阳主乎运,阴主乎载。

 期候有阴阳,忽之者其气衰,起居有消长,得之者其气盛。今人有春夏不能养阳者,每因风凉生冷,伤此阳气,以致秋冬多患疟泻,此阴胜之为病也;有秋冬不能养阴者,每因纵欲过热,伤此阴气,以致春夏多患火症,此阳胜之为病也。

 黑者水之色,二便者肾之窍。任、冲、督三脉,皆起于胞宫,而出于会阴之间。

臭,许救、尺救二切。若其微滑,亦由火王,火王则阴虚,故骨痿不能起,起则目暗无所见。

 竭者绝之渐,绝则尽绝无余矣。坎之为象,一阳居二阴之中。

言五脏所生之正色也。妄谓道之易知,故见标之阳,辄从火治,假热未除,真寒复起。

Leave a Reply