Gost套图30P丝袜模特AISS爱丝

Gost套图30P丝袜模特AISS爱丝

凡云雾雨露之属,皆是湿气。仍以补阴渗湿为丸,缓治。

《庄子·内篇》曰:夫大块噫气,其名为风。郭义恭《广志》曰:沙虱在水中,色赤,大不过蚁,入人皮中杀人。

 不知肺气燥极,亦有此症。昧者若作风治,更发散以耗其中气,中气立衰,命即不永。

由吐逆水谷不化,食不得入,不得小便,即由呕吐而反胃,反胃而噎膈,噎膈而关格,亦人迎一盛少阳,二盛太阳,三盛阳明,四盛以上为格,及一阳发病,其传为膈,三阳结为隔之意。 可惜仲景一生心法,无一人道破,定六经之旨归,罕能了了。

夫心者,神之主也,心君气足,则百魅潜踪,心君气衰,则群阴并起。其解或战汗自汗,躁汗狂汗,发斑发疹,其剧或发痉,或神昏如醉,或黑苔起刺,唇齿焦枯,或鼻煤舌裂,或呃逆从少腹上冲,或摇头,肢体振掉,或气急痰涌,其脉则忌紧涩细数,而喜和缓滑大。

凡吐症发热者多,因吐气机向外,故身亦发热,以身不痛为据。但有形之躯壳,皆是一团死机,全赖这一团真气运用于中,而死机遂转成生机。

Leave a Reply