ROSI写真口罩系列KZ73654PROSI写真

ROSI写真口罩系列KZ73654PROSI写真

如大剂甘草干姜汤,甘草附子汤,参附汤,芪附汤,归附汤,术附汤之类,皆可酌选。统以六味丸治之,其蒙蔽有年矣。

[眉批]知非氏曰:不卧一证,属少阴,于何征之?多烦渴饮冷,二便不利,口臭气粗,红肿痛甚。

按耳病肿痛一证,有因肝胆风火而致者,有忿怒捭二而致者,有肾阳虚而阴气上攻者,有肾水衰而火邪上攻者。因外感风寒而闭者,按六经提纳治之,自然中肯。

若内伤已久,元气将脱之候,脉象亦浮,犹得以风言之乎。夫咳唾之病,属于肺经,理应从肺于治。

法宜回阳收纳为要。予仔细推究,皆缘真阳失职,运转力乖,兼之服药停积未法,令得辛甘化阳之品,运转复行,积滞即去,故口中一切气味出矣。

法宜清润,始甘桔二冬汤是也。言七情之客邪,由内而出外也。

Leave a Reply