No4316模特宥利诱人情趣主题黑色皮衣配黑丝网格秀丰满身材诱惑写真56P宥利秀人网

No4316模特宥利诱人情趣主题黑色皮衣配黑丝网格秀丰满身材诱惑写真56P宥利秀人网

不思肠胃之里,并无脂膏,止有涎沫,观猪肠可见矣。 后重,宜调气,木香、槟榔。

伤豆粉湿面油腻,白术丸。丹溪谓热极反汗冷,乃火盛兼水化,其说牵强。

耳聋治法∶热者犀角饮子,大便秘者加大黄。若神气受伤,则营运不能周遍,而筋脉偏枯矣。

当仿其意用之,先去其湿热使气血得通,次以升、柴等轻清之药提拔痰涎上行,以控涎丹及诸软坚消结之品取之,更砭去恶血,可见。肺气结滞成积,则呼吸之息上奔。

 如痰涎涌甚,胸膈不清,宜贝母养荣汤∶知母、花粉、栝蒌仁、贝母、橘红、白芍、当归、苏子,姜煎服。 《灵枢·岁露篇》所谓蓄积乃作也。

此李东垣所谓阳虚发热也。肝热则胆泄口苦,筋膜干,筋膜干则筋急而挛、发为筋痿,其证色苍而爪枯。

Leave a Reply