K6第一福利官方导航

K6第一福利官方导航

叶似豫章,而大如牛耳,一头尖,经岁不凋,新陈相换。 恭曰∶者,竹名。

痈疽寒颤∶乳香半两,熟水研服。与着壳一重白肉,皆可糖煎为果。

又董炳《集验方》云∶地栗晒干为末,白汤每服二钱,能辟蛊毒。为末,水丸梧桐子大。

皮中有白粉,似稻米粉及时珍曰∶桄榔,二广、交、蜀皆有之。京下老医言∶鸡舌与丁香同种,其中最大者为鸡舌,即母丁香,疗口臭最良,治气亦效。

观此则乳有自流出者,有斫树溢出者。 候冷取出,则脑皆升于上盆,如此升两、三次,可充片脑也。

衡山东五百里,满谷所出者,与天下不同。叶似吴茱萸,亦如紫椿,经冬不凋。

Leave a Reply