arjt5ong5h-1P

arjt5ong5h-1P

三岁以下三、二丸,温水空心化下。 脉度篇曰∶跷脉者,少阴之别,起于然谷之后,循阴股,入阴,上循胸里,入缺盆。

我命在我,不在于天。夫欲视死别生,实为难矣。

 如胞产五七日,不下垂死,及矮石女子,交骨不开者,加龟版,并生育过妇人头发,烧灰为末。束胎丸胎瘦易生,服至产则已。

过爱者,恐其危而不肯任人。未尝萌再携钱来求药之心。

譬诸饮食,烹调失度,尚不益人,反能增害,何况药物关乎躯命者耶。每服一弹子大,食前醋汤化开服。

《衍义》云∶一妇人产当寒月,寒气入产门,脐满,手不得犯。色夭不泽,谓之难已。

Leave a Reply