No045心儿笑容明媚娇俏可爱40P心儿爱尤物

No045心儿笑容明媚娇俏可爱40P心儿爱尤物

 地发杀机,龙蛇起陆。设不数不实,非胃实也,必不胜攻下矣。

大柴胡之破结,使表分无留邪;大陷胸之破林澜曰:此言水结胸之与热结在里不同也。 呕家不可用建中汤,以甜故也。

 今初服不惟不解,而反加烦,是表邪太盛。乃索食,予禁止之,恐邪火未尽退也。

甚至以欬逆为呃逆者,殊不知欬逆即今之喘嗽也,兹乃与呃逆混而为一,皆不考之过,而得失利害系焉!不可以不辨:干呕即哕,欬逆即喘嗽。 乃索食,予禁止之,恐邪火未尽退也。

发汗表未解,若下之,表邪入里,既不从实化而为结胸气冲,亦不从虚化而为痞□下利,但作烦热胸中窒者,以表邪轻,所陷者浅,故只为烦热,胸中不快也。 太阳受邪,若无水气,病自在经,若有水气,病必犯府。

林澜曰:此利后余热之证也。若是「下」字,岂有上呕下利而用十枣汤峻剂攻之之理乎?

Leave a Reply