welcome火辣APP导航福利视频

welcome火辣APP导航福利视频

[24]逆顺者,逆顺生翳也。[2]凡耳被砍跌打落,或上脱下粘,或下脱上粘   <1>内用封口药,外用消毒定痛散敷贴。

 [2]缘肝风上冲,脑脂下注所致,宜审其虚实而调之。至阳专灸黄疸病,兼灸痞满喘促声,命门老虚腰痛证,更治脱肛痔肠风。

[3]从二间穴循食指本节后,内侧陷中,三间穴也。 [2]此证源于肺客邪热,外招风邪。

条文:小儿通睛因惊振,看东反西视斜偏,牛黄珠麝竺金黛,地龙苏附珀油蚕。 【注】[1]眦赤之证,赤脉起于大眦者,心经之实火也;赤脉起于小眦者,心经  [2]实者用洗心散,两解其实邪;虚者宜九仙散,清降其虚热也。

[8]从温溜穴上行二寸五分,辅锐肉分,下廉穴也。注:[1]合谷穴,主治破伤风,风痹,筋骨疼痛,诸般头痛,水肿,产难,  [2]针三分,留六呼,灸三壮。

 [2]针六分,灸五壮。[2]上七节,各长一寸四分一厘,共九寸八分七厘。

Leave a Reply