Vol270新人模特郭忆然床上高叉连体衣全脱露火辣身材诱惑写真42P郭忆然模范学院

Vol270新人模特郭忆然床上高叉连体衣全脱露火辣身材诱惑写真42P郭忆然模范学院

【注】[1]尻骨者,腰骨下十七椎、十八椎、十九椎、二十椎、  二十一椎五节之骨也。 消之不应者,必施割法,须患者情愿,将死生付于度外,遵古法毒在肉则割,毒在骨则切。

[5]从腕骨上行,手掌外侧,腕下锐骨下陷中,阳谷穴也。 [2]若被打伤折,五指皆同,株连肿痛,因其筋皆相连也。

燕窝疔生两腋下,面赤谵语更肿疼。针七分,灸五壮,灸不及针。

[18]从膻中上行一寸六分陷中,玉堂穴也。[3]从青灵穴下肘内循臂内后廉,少海穴也。

[3]从青灵下行肘内廉,节后大,骨外上去肘端五分,肘内横纹头,  屈肘向头取之,少海穴也。条文:内障初患如好眼,生花视物雾烟中,隐隐似翳瞳失彩,久变黄绿黑乌青,   黄风雀目久金色,绿风时见花白红,头旋额鼻目牵痛,黑风见黑绿风向,   乌风亦与绿不异,但痛不旋乃乌风,头旋不痛青风证。

[2]针五分,留七呼,灸三壮。<2>如齿动者,用蒺藜根烧存性为末,常揩搽之即牢,用固齿散时时揩     止血除痛,避风续筋骨,生肌肉。

Leave a Reply